Statut Stowarzyszenia „SZKLANY MUR”

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem „SZKLANY MUR” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych świadczonych na rzecz osób dotkniętych autyzmem. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piekary Śląskie. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie jest związane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§5

Stowarzyszenie ma prawo uzyskać pieczęć logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§6

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7

1.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie jest zarządzane w oparciu o zasady demokratyczne.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych na rzecz osób dotkniętych autyzmem.
 2. Udzielanie pomocy osobom dotkniętych autyzmem znajdujących się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej.
 3. Tworzenie warunków do rozwoju osób dotkniętych autyzmem, np. organizowaniem zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych.
 4. Wspomaganie wyposażenia instytucji działających na rzecz osób dotkniętych autyzmem.
 5. Integracja osób dotkniętych autyzmem ze środowiskiem lokalnym i regionem.
 6. Wszechstronna rewalidacja i kompensacja zaburzonych funkcji osób dotkniętych autyzmem.
 7. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
 8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji.
 9. Zapobieganie bezrobociu wśród osób dotkniętych autyzmem.
 10. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 11. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 12. Umożliwianie dostępu do dóbr kultury i uczestnictwa w kulturze.
 13. Propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
 14. Działanie na rzecz poprawy sytuacji niepełnosprawnych.
 15. Kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich
 16. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów:
  – kultura,
  – kultura fizyczna i sport,
  – ochrona środowiska,
  – dobroczynności,
  – ochrony zdrowia,
  – pomoc społeczna,
  – rehabilitacja zawodowa i społeczna inwalidów,
  – kult religijny,
  – promocja i organizacja wolontariatu.
 17. Integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób, tj.:
  a) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób,
  b) niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

§9

Stowarzyszenie swe cele realizuje w ramach działalności nieodpłatnej przez:

 1. Pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na rzecz osób dotkniętych autyzmem.
 2. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek, imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, zawodów, szkoleń, kursów, warsztatów, obozów.
 3. Współpracę z wszelkimi osobami oraz przedsiębiorstwami i instytucjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia.
 4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej.
 5. Prowadzenie akcji mających na celu informowanie, uświadamianie społeczeństwa czym jest autyzm.
 6. Prowadzenia doradztwa w dziedzinie informacji dla rodzin, dotkniętych autyzmem.
 7. Gromadzenie informacji na temat najnowszych prac badawczych dotyczących autyzmu.
 8. Działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów.
 9. Wspieranie rodzin dotkniętych autyzmem.
 10. Współpraca z innymi organizacjami.
 11. Pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.
 12. Redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową.
 13. Prowadzenie działalności wydawniczej niedochodowej i dochodowej pod warunkiem, że wszystkie uzyskane środki zostaną przekazane na cele statutowe.
 14. Organizowanie wystaw, pikników, zabaw, koncertów.
 15. Wszelką formą wypoczynku, w tym m.in. turnusy rehabilitacyjne, kolonie, zimowiska i obozy.
 16. Działalność edukacyjną, w tym w szczególności szkolenia, konferencje, warsztaty i seminaria.
 17. Działania kulturalne.
 18. Współpracą z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, jednostkami samorządu terytorialnego, służbą zdrowia i organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi.
 19. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez.
 20. Wsparcie rzeczowe, usługowe i finansowe dla beneficjentów.
 21. Działania informacyjne.
 22. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

§9a

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w zakresie organizowania obozów sportowych PKD 85.51 Z.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE-PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających,
  c) honorowych.

§11

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  a) złoży deklarację członkowską na piśmie.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 6.  Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b) korzystanie z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c) udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§12

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania statutu i uchwał stowarzyszenia,
  c) regularnego opłacania składek.

§13

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 4. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b) wykluczenia przez Zarząd: z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, nie płacenia składek za okres pół roku.
  c) utraty praw obywatelskich na mocy prawnego wyroku sądu,
  d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§14

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna w tym zakresie.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownej uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.

§16

 1. Kadencja władz.
  a) Kadencja wszystkich władz wybieranych w Stowarzyszeniu trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością głosów.

§17

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§18

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia w I i II terminie. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu liczby obecnych osób, o ile termin był podany do wiadomości.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności w pierwszym terminie przynajmniej połowy ogólnej liczby członków lub w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych o ile postanowienie faktu nie stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b) uchwalania zmian statutu,
  c) wybór i odwoływanie zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  d) udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) zatwierdzanie budżetu,
  g) uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władzę,
  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
  n) określenia limitów wynagrodzeń kadry zarządzającej stowarzyszenia, tak aby nie przekraczały wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§19

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza oraz Członka Zarządu. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  c) sporządzanie planów i budżetów,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  h) przyjmowanie i skreślanie członków.
  5. Szczegółowy tryb i zasady pracy Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia może określać regulamin wewnętrzny Stowarzyszenia.
  6. Zarząd może pobierać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania.

§20

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Członków.
 4. W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu pochodzącego z wyboru.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§21

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:
  a) składek członkowskich,
  b) darowizn, spadków, zapisów,
  c) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zlecenia usług,
  d) dochodów z własnej działalności statutowej,
  e) dochodów z nieruchomości i ruchomości będący własnością lub użytkowanie.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochody z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Stowarzyszenie.

§22

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Do zawieranie umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu albo łącznie dwaj Członkowie Zarządu.

§23

 1. W Stowarzyszeniu zabrania się:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Stowarzyszenie nie może działać wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie organu kontroli lub nadzoru:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeń skim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 4. Członkowie organu zarządzającego oraz organu kontroli nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawie nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ VII
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§25

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
  określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność
  gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie PKD:
  90.03.Z – Artystyczna, literacka działalność twórcza
  94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych.
  85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.
  85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
  47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.
  47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.
  58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
  58.13.Z – Wydawanie gazet.
  56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów.
  82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
  81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
  79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki.
  56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
  58.11.Z. – Wydawanie książek